powrót

REGULAMIN akukuu CENTRUM ZABAW® (obowiązujący od dnia 01 stycznia 2018 roku)
akukuu CENTRUM ZABAW®  - to miejsce zabaw (dalej zwane także: „AKUKUU” lub „Centrum Zabaw”), z którego korzystać mogą dzieci w wieku do 12 roku życia. Właścicielem akukuu CENTRUM ZABAW® jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w wysokości 3.110.000,00 (dalej zwana: „Właścicielem”).


§1 1. akukuu CENTRUM ZABAW® jest przestrzenią, w której znajduje się bufet, sala urodzinowa, sale zabaw, urządzenia sanitarne, szatnie, do którego wstęp mają dzieci znajdujące się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 2. Sala zabaw – część akukuu CENTRUM ZABAW® przeznaczona do korzystania przez dzieci, w której znajdują się urządzenia, konstrukcje zabawowe, baseny z piłeczkami, maty, przyrządy, zabawki lub inne atrakcje przeznaczone dla dzieci. Wstęp na Salę zabaw maja także rodzice oraz pełnoletni opiekunowie dzieci w celu sprawowania opieki i nadzoru.
§2 1. Korzystanie z usług świadczonych w AKUKUU przez dzieci jest płatne. Ceny naliczane są według przyjętego cennika tj.: a) opłata za pierwszą godzinę oraz dopłata za każde kolejne rozpoczęte 5 minut; b) opłata jednorazowa za wejście całodniowe, od momentu zakupienia biletu do zamknięcia lokalu AKUKUU w danym dniu. Opłata za wejście całodniowe obejmuje jedno wejście. W przypadku opuszczenia AKUKUU Centrum Zabaw przed jego zamknięciem w danym dniu bilet całodniowy zostaje anulowany a ponowne wejście na teren AKUKUU podlega kolejnej opłacie zgodnie z cennikiem; c) opłata z tytułu kupna miesięcznego karnetu „AKUKUU” zgodnie z Regulaminem karnetów akukuu CENTRUM ZABAW® 2. Opłata za pierwszą godzinę lub opłata jednorazowa całodniowa uiszczane są z góry, przy wejściu do AKUKUU, a dopłata za każde kolejne rozpoczęte 5 minut uiszczana jest z dołu przy wyjściu. 3. Szczegółowy koszt korzystania z Centrum Zabaw określa cennik.
§3 1. Świadczenie usług przez Centrum Zabaw polega w szczególności na udostępnianiu do korzystania przez dzieci lub rodziców z infrastruktury Centrum Zabaw, m.in. konstrukcji zabawowych, sal urodzinowych. 2. Dzieci mogą wejść oraz wyjść z terenu AKUKUU tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 3. Dzieci do 6. roku życia mogą przebywać w akukuu CENTRUM ZABAW® wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 
4. Rodzic lub pełnoletni opiekun mogą pozostawić bez opieki dziecko, które ukończyło 6 rok życia w Centrum Zabaw na maksymalny czas do 2 godzin. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodzica, pełnoletniego opiekuna lub inną osobę wskazaną w formularzu pozostawienia dziecka. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek pozostawania na terenie budynku, w którym znajduje się Centrum Zabaw przez cały czas pozostawienia dziecka. 5. Przed pozostawieniem dziecka bez opieki oraz przy odbiorze dziecka rodzic lub opiekun dziecka zobowiązany jest do złożenia pracownikowi AKUKUU wypełnionego formularza pozostawienia lub odbioru dziecka dostępnego w recepcji AKUKUU. 6. Pracownicy Centrum Zabaw mogą poprosić o okazanie dowodu tożsamości rodzica lub opiekuna dziecka w przypadku pozostawienia bez opieki lub odbierania dziecka z Centrum Zabaw. 7. Jeśli rodzic lub opiekun nie wyraża zgody na korzystanie przez dziecko z określonego wyposażenia znajdującego się na terenie AKUKUU, dziecko nie może pozostać w Centrum Zabaw, bez opieki rodzica lub opiekuna, na podstawie ust. 4. 8. Pracownik AKUKUU może odmówić pozostawienia dziecka powyżej 6. roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna zgodnie z ust. 4 powyżej z uwagi na jego stan zdrowia. 9. W przypadku pozostawienia dziecka bez wypełnienia formularza pozostawienia dziecka, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub w przypadku przekroczenia czasu zdeklarowanego w oświadczeniu na jaki pozostawiono dziecko, pracownik Centrum Zabaw może skorzystać ze środków przewidzianych przepisami prawa w celu zapewnienia dziecku opieki.
§4 1. Przy wejściu na teren AKUKUU dziecko otrzymuje transponder, który jest zobowiązany do noszenia na ręce przez cały czas przebywania w Centrum Zabaw. 2. W bufecie AKUKUU można dokonać zakupu przy użyciu transpondera. Cena zakupu dokonanego przy pomocy transpondera zostanie uiszczona przy wyjściu z Centrum Zabaw. 3. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera lub poruszanie się z nim poza Centrum Zabaw rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka zapłaci karę pieniężną w kwocie 50 złotych, płatną przy wyjściu.
§5 1. Dzieci oraz pełnoletni opiekunowie lub rodzice mogą przebywać na terenie Centrum Zabaw wyłącznie w czystych skarpetkach lub rajstopach (bez jakiegokolwiek obuwia niezależnie od pory roku), są oni również zobowiązani do pozostawienia obuwia, w którym przybyli do Centrum Zabaw w przeznaczonych do tego szafkach bezpośrednio po wejściu na teren AKUKUU. 2. Buty (w tym buty zamienne) należy pozostawić w przeznaczonych do tego zamykanych szafkach. Odzież wierzchnią można przechowywać w szafkach zamykanych lub depozytowych albo powiesić na wieszakach. W lokalach AKUKUU niewyposażonych w zamykane szafki, odzież wierzchnią lub obuwie można przechowywać w szafkach depozytowych, do których kluczyk można otrzymać od pracownika akukuu CENTRUM ZABAW®. Szafki zamykane oraz szafki depozytowe nie są sejfem i nie są wyposażone w system antywłamaniowy. Rekomenduje się sprawowanie osobistego nadzoru nad rzeczami znacznej wartości, w szczególności sprzętu elektronicznego, gotówki.  3. W przypadku, gdy rodzic lub pełnoletni opiekun nie wyposaży dziecka w skarpetki, zobligowany jest do ich zakupu w recepcji Centrum Zabaw.
4. W lokalu AKUKUU wyposażonym w szafki depozytowe, kluczyk do szafek wydaje pracownik na recepcji w danym lokalu AKUKUU, po uprzednim uiszczeniu kaucji w wysokości 10 złotych brutto, w formie gotówki. Kluczyk do szafki winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Centrum Zabaw. Wpłacona kaucja, o której mowa w niniejszym ustępie, zostanie zwrócona przy opuszczaniu lokalu AKUKUU i w momencie zwrotu kluczyka do szafki. §6 1. Korzystać z urządzeń, sprzętów, konstrukcji zabawowych i atrakcji znajdujących się w lokalu AKUKUU mogą dzieci do 12 roku życia. Regulaminy korzystania z poszczególnych urządzeń, sprzętów, stref i atrakcji AKUKUU mogą wprowadzać inne granice wiekowe, wagowe lub wzrostowe. 2. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów, konstrukcji zabawowych lub atrakcji AKUKUU rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka zobowiązany jest pouczyć dziecko o sposobie korzystania z nich. 3. Rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka korzystającego z urządzeń, sprzętów i atrakcji w AKUKUU zobowiązany jest dopilnować aby wszelkie zabawki oraz sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie Centrum Zabaw i stanowiące jego własność pozostał na jego terenie. 4. Zabrania się wchodzenia na konstrukcje zabawowe rodzicom lub opiekunom dzieci, z wyjątkiem sytuacji gdy dziecko potrzebuje pomocy lub wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia dziecka. 5. Dziecko może korzystać z urządzeń, konstrukcji zabawowych lub innych atrakcji Centrum Zabaw, dostosowanych do jego rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia oraz ewentualnych ograniczeń fizycznych lub psychicznych pozwalających na bezpieczne korzystanie z nich przez dziecko. 6. Rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka korzystającego z usług AKUKUU zobowiązany jest dopilnować aby dziecko przed rozpoczęciem korzystania z konstrukcji zabawowych, urządzeń lub atrakcji Centrum Zabaw opróżniło zawartość kieszeni, jak również zdjęło okulary, pierścionki, kolczyki, zegarki oraz/ lub inne ostre i niebezpieczne elementy, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka lub innych dzieci podczas zabawy. 7. Konstrukcie znajdujące się na terenie Centrum Zabaw nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. §7 1. Rodzice i pełnoletni opiekunowie sprawują opiekę i nadzór nad swoim dzieckiem podczas korzystania z usług świadczonych przez  akukuu CENTRUM ZABAW® 2. W przypadku organizowania w AKUKUU przyjęć urodzinowych Obowiązuje dodatkowy regulamin – Regulamin imprez urodzinowych. 3. Pracownicy Centrum Zabaw sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z urządzeń i atrakcji dostępnych w AKUKUU.
§8 1. Na terenie AKUKUU w szczególności zabrania się: a) popychania innych dzieci, b) stwarzania niebezpieczeństwa swoim działaniem lub zaniechaniem, c) wnoszenia jedzenia oraz napojów na teren AKUKUU, z wyłączeniem sytuacji określonych
w Regulamin imprez urodzinowych akukuu CENTRUM ZABAW®, d) żucia gumy, e) zabaw, biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej w tym w szczególności korzystania z urządzeń, mat, basenu z piłeczkami, trampolin czy wchodzenia na konstrukcje obiektu, f) wynoszenia zabawek oraz innych przedmiotów należących do AKUKUU, g) wnoszenia zabawek z zewnątrz, h) wspinania się po zewnętrznych konstrukcjach zabawowych, i) skakania ze zjeżdżali do basenu z piłeczkami, j) wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie, k) wchodzenia na obszary, które zostały wyłączone z obszaru zabaw, l) niszczenia konstrukcji zabawowej, zabawek, elementów wystroju oraz innych elementów, które znajdują się na terenie AKUKUU, m) korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, oznakowaniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników AKUKUU lub zasadami korzystania z tych urządzeń i wyposażenia, n) wprowadzania zwierząt. 2. Właściciel akukuu CENTRUM ZABAW® lub jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez nich skutki spożywania artykułów przyniesionych z zewnątrz, w szczególności za produkty spożywcze, przyniesione z zewnątrz na podstawie Regulaminu imprez urodzinowych. 3. Spożywanie produktów spożywczych zakupionych w AKUKUU lub przyniesionych z zewnątrz zgodnie z Regulaminem imprez urodzinowych, jest dozwolone wyłącznie przy stolikach lub innych miejscach do tego przeznaczonych. 4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez dziecko albo jego rodzica lub osobę sprawującą nad nim opiekę postanowień niniejszego Regulaminu lub  Regulaminu karnetu AKUKUU lub Regulaminu Imprez Urodzinowych w akukuu CENTRUM ZABAW®, Właściciel może wypowiedzieć umowę na podstawie której świadczy usługi wobec danej osoby, ze skutkiem natychmiastowym. 5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez Właściciela postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu karnetu AKUKUU lub Regulaminu Imprez Urodzinowych w akukuu CENTRUM ZABAW®, rodzic lub osoba sprawująca nad dzieckiem opiekę może wypowiedzieć umowę w oparciu, o którą świadczone są usługi w akukuu CENTRUM ZABAW® ze skutkiem natychmiastowym.
§9 1. Na terenie AKUKUU obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających. Pracownik Centrum Zabaw AKUKUU może odmówić wstępu lub wyprosić z terenu AKUKUU osobę, która według jego uzasadnionego podejrzenia pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo zachowującą się agresywnie. W takim przypadku pracownik AKUKUU może także skorzystać ze środków przewidzianych przez prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Zabaw. 2. Pracownicy AKUKUU mogą odmówić wstępu kolejnego dziecka na teren AKUKUU, w sytuacji gdy liczba osób przebywających na terenie Centrum Zabaw przekroczy dopuszczalną
liczbę osób, ustaloną zgodnie z przepisami prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 3. W trosce o zdrowie wszystkich osób korzystających z AKUKUU zabrania się przebywania w Centrum Zabaw dzieci i rodziców lub pełnoprhawnych opiekunów będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych lub bakteryjnych. Osoby takie mogą zostać niewpuszczone na teren Centrum Zabaw. 
§10 1. Administratorem danych osobowych jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796 . Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora. 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: administrator@fitnessplatinium.pl . 4. Centrum Zabaw dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowane za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Centrum Zabaw. Administratorem systemu monitoringu jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796 .
§11 1. Rodzic lub opiekun wpuszczający dziecko na teren AKUKUU mają możliwość zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, który znajduje się na stronie www.akukuu.pl oraz w recepcji każdej placówki Centrum Zabaw. 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów, którzy korzystają z jednorazowych wejść do akukuu CENTRUM ZABAW®, poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej a w przypadku Klientów, którzy posiadają aktywny Karnet AKUKUU lub Klientów, którzy dokonali Rezerwacji przyjęcia w akukuu CENTRUM ZABAW®, poprzez przesłanie tej informacji drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rezerwacji przyjęcia lub przy zakupie Karnetu. W takim przypadku Klienci, którzy zakupili karnet do akukuu CENTRUM ZABAW® albo dokonali Rezerwacji przyjęcia w akukuu CENTRUM ZABAW®, mają prawo do rezygnacji z Karnetu lub odwołania Rezerwacji, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu – w
przypadku klientów, którzy posiadają aktywny Karnet lub w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu bądź cennika – w przypadku Klientów, którzy zarezerwowali przyjęcie. W razie nie skorzystania z prawa rezygnacji z Karnetu lub odwołania Rezerwacji, uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie lub cennika. 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do świadczonych usług w placówkach akukuu CENTRUM ZABAW® i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w formie pisemnej i pozostawione u managera w lokalu Centrum Zabaw bądź poprzez przesłanie listem na adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem "Reklamacja AKUKUU" oraz wskazaniem placówkę akukuu CENTRUM ZABAW® której dotyczy, albo w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na adres: reklamacje@akukuu.pl. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w terminie do 30 dni w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach akukuu CENTRUM ZABAW® poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub adres do doręczeń. 4. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu: a) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; b) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej; c) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów. 5. Właściciel akukuu Centrum Zabaw® informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę, co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. 6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporów_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują. 8. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie
http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu, znajdują odpowiednie zastosowanie do Regulaminu Imprez Urodzinowych w akukuu CENTRUM ZABAW® oraz Regulaminu karnetów AKUKUU obowiązujących w akukuu CENTRUM ZABAW®, w zakresie w jakim regulaminy te nie stanowią istanowią inaczej.naczej.

 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZ URODZINOWYCH

w akukuu CENTRUM ZABAW®

(obowiązujący od 01 stycznia 2018 roku)

 

 

§1

 1. Świadczenie usług przez Centrum Zabaw polega w szczególności na udostępnianiu do korzystania przez dzieci lub rodziców z infrastruktury Centrum Zabaw, m.in. konstrukcji zabawowych, pokojów urodzin.
 2. Dzieci mogą wejść oraz wyjść z terenu Centrum Zabaw  tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 3. Podczas Przyjęć organizowanych  w Centrum Zabaw obecność przynajmniej jednego rodzica lub pełnoletni opiekuna uczestników Przyjęcia jest obowiązkowa.

 

§2

 1. Przyjęcia organizowane są dla dzieci w wieku do lat 12. W przypadku gdy uczestnikiem Przyjęcia będzie dziecko powyżej 12. roku życia, należy poinformować o tym fakcie managerkę lokalu AKUKUU, w którym będzie odbywać się Przyjęcie i uzyskać stosowną zgodę na uczestnictwo.
 2. Przyjęcie w akukuu CENTRUM ZABAW® organizowane jest na podstawie dokonanej Rezerwacji złożonej w formie pisemnej w recepcji akukuu CENTRUM ZABAW® lub elektronicznie poprzez przesłanie formularza rezerwacji dostępnego na strony internetowej „AKUKUU” w zakładce „Urodziny w AKUKUU”.
 3. Rezerwacja jest dokonywana najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym terminem Przyjęcia. Termin rezerwowanego Przyjęcia może przypadać najpóźniej do końca miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonywana jest rezerwacja.
 4. W terminie dwóch dni od dokonania Rezerwacji poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Centrum Zabaw, Osoba Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić cenę organizacji Przyjęcia lub zadatku w wysokości 50% ceny rezerwowanego Przyjęcia. W przypadku rezerwacji dokonanej pisemnie w recepcji „AKUKUU”, cena organizacji Przyjęcia lub zadatek w wysokości 50% ceny rezerwowanego Przyjęcia jest wpłacana jednocześnie przy dokonaniu rezerwacji. W przypadku organizacji przyjęcia zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny organizacji Przyjęcia. W razie wpłaty zadatku pozostała część ceny organizacji Przyjęcia wpłacana jest w terminie 3 dni roboczych przed datą Przyjęcia.
 5. Ostateczna cena z tytułu organizacji Przyjęcia może ulec zmianie w przypadku gdy Osoba Zamawiająca po zapłacie zadatku i ceny organizacji Przyjęcia, zgodnie z ust. 5 powyżej, zdecyduje się na skorzystanie z atrakcji dostępnych w akukuu CENTRUM ZABAW® , które zgodnie z Cennikiem Centrum Zabaw są dodatkowo płatne.
 6. Wpłata zadatku  oraz ceny Przyjęcia nastąpi w sposób przyjęty  w „AKUKUU”.
 7. W przypadku rezygnacji z organizacji Przyjęcia w „AKUKUU” lub niewpłacenia ceny Przyjęcia w terminie wskazanym w ust. 5 zd. 4 niniejszego paragrafu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Koszt świadczenia usług organizacji przyjęcia określa Cennik Centrum Zabaw.
 9. Cena organizacji Przyjęcia obejmuje kwotę akcesoriów urodzinowych (zaproszenia, naklejek, korony dla solenizanta itp.), wystroju Sali urodzinowej oraz zastawy urodzinowej wykorzystywanych w trakcie Przyjęcia. Osoba Zamawiająca jest zobowiązana do uiszczenia opłat dodatkowych w przypadku wyboru dodatkowo płatnych atrakcji, wystroju lub innych usług zgodnie z Cennikiem obowiązującym w Centrum Zabaw.
 10. Osoba Zamawiająca jest zobowiązana do potwierdzenia liczby uczestników Przyjęcia na 3 dni robocze przed datą Przyjęcia. W razie braku potwierdzenia liczby uczestników Przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych w Rezerwacji. Podając liczbę Uczestników nie uwzględnia się rodziców lub opiekunów dzieci.
 11. Minimalna liczba uczestników Przyjęcia to 6 (słownie: sześcioro) dzieci a maksymalna to 30 (słownie: trzydzieścioro) dzieci, w tym solenizant. W przypadku organizacji Przyjęcia z udziałem mniej niż 6 dzieci cena organizacji Przyjęcia jest pobierana jakby miało brać udział 6 uczestników. Rodzice lub pełnoprawni opiekunowie korzystają z bezpłatnego wejścia do Sali urodzinowej.
 12. Czas trwania Przyjęć organizowanych w Centrum Zabaw „AKUKUU” może wynosić 2 lub 3  godziny, w przygotowanych w tym celu Salach urodzinowych z tym zastrzeżeniem, że uczestnicy Przyjęcia, są zobowiązani do opuszczenia Sali urodzinowej, odpowiednio po 1h 45 min lub 2h 45 min i są uprawnieni do przejścia na Salę Zabaw przez 15-tu minut od opuszczania Sali urodzinowej.
 13. Czas trwania Przyjęcia jest liczony od godziny określonej w Rezerwacji.
 14. W przypadku Przyjęcia trwającego 2 godziny może ono zostać przedłużone do maksymalnie 3 godzin, o ile Sala urodzinowa jest dostępna w danym czasie oraz po uprzednim zawiadomieniu pracownika „AKUKUU” i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, zgodnej z Cennikiem Centrum Zabaw.
 15. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji proponowanych przez akukuu CENTRUM ZABAW® (przykładowo: zamówienie tortu, bezalkoholowego szampana, animatora) po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem .
 16. Zakazuje się wprowadzania animatora Przyjęcia z zewnątrz np.: tzw. żywych maskotek czy klauna.
 17. W związku z organizacją Przyjęcia na teren akukuu CENTRUM ZABAW®  wolno wnosić własne produkty spożywcze (np. tort, przekąski, słodycze, ciasto), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze akukuu CENTRUM ZABAW®. Z tym zastrzeżenia, że po zakończeniu Przyjęcia, Osoba Zamawiająca, rodzice lub opiekunowie dzieci  są zobowiązani do zabrania nieskonsumowanych własnych produktów spożywczych.
 18. Osoba Zamawiająca, rodzic lub opiekun dziecka ponoszą odpowiedzialność za wszelkie niepożądane skutki (w tym np. zatrucie) spowodowane spożyciem własnych produktów spożywczych, chyba że winę ponosi Właściciel AKUKUU.
 19. Spożycie produktów spożywczych własnych lub dostarczonych przez „AKUKUU” w związku z Przyjęciem odbywa się jedynie w Sali urodzinowej lub w bufecie/ części jadalnej akukuu CENTRUM ZABAW®.
 20. Rodzice lub pełnoprawni opiekunowie dzieci obecni podczas Przyjęcia są zobowiązani do nadzoru nad akcesoriami, sprzętem, prezentami lub innymi przedmiotami wnoszonymi do akukuu CENTRUM ZABAW®. Zabawy z wykorzystaniem akcesoriów, sprzętów, prezentów lub innych przedmiotów winno zostać zgłoszone pracownikom AKUKUU.
 21. Używanie noża lub pozostałych akcesoriów do krojenia i ozdabiania tortu lub posiłków przyniesionych do lokalu Centrum Zabaw w związku z organizacją Przyjęcia jest możliwe tylko przez Rodzica lub pełnoprawnych opiekunów obecnych podczas przyjęcia. Zakazane jest używanie ostrych akcesoriów takich jak noże, nożyczki przez dzieci – uczestników przyjęcia..
 22. W przypadku korzystania w trakcie Przyjęcia z noża do tortów lub innych ostrych przedmiotów lub akcesoriów, odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące być wynikiem użycia w/w narzędzi ponosi rodzic lub pełnoprawny opiekun, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 23. Tort urodzinowy zamówiony w AKUKUU lub wniesiony z zewnątrz zgodnie z ust. 17 powyżej może zostać przyozdobiony świeczkami. Świeczki do tortu przynosi Osoba Zamawiająca, rodzic lub opiekun solenizanta. Świeczki zapala wyłącznie personel Centrum Zabaw.
 24. Zakazuje się używania świeczek do tortów z efektem fajerwerk, przypominających race lub palących się wysokim płomieniem.

§3

 1. Właściciel w trakcie organizacji Przyjęcia w Centrum Zabaw może podarować solenizantowi upominek.
 2. W zakresie nieuregulowanym, w szczególności w zakresie postanowień o ochronie danych osobowych, zmianie niniejszego Regulaminu, składania reklamacji, skarg lub wniosków a także informacji o sposobach rozstrzygania sporu z konsumentem stosuje się postanowienia Regulaminu akukuu CENTRUM ZABAW®, który stanowi jego integralną część.

 

REGULAMIN KARNETÓW DO akukuu CENTRUM ZABAW®

(obowiązujący od 20 lutego 2018 roku)

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach zakupionego karnetu do akukuu CENTRUM ZABAW®.

 

§1

Słownik

Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Właściciel – Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w wysokości 3.110.000,00 złotych.
 2. Centrum Zabaw lub AKUKUU – miejsce zabaw, prowadzone przez Właściciela pod oznaczeniem akukuu CENTRUM ZABAW® w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, z którego korzystać mogą dzieci w wieku do 12 roku życia, znajdujące się w Krakowie.
 3. Klient – przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 12 roku życia, które jest uprawnione do korzystania z Centrum Zabaw.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin karnetu AKUKUU, którego treść jest dostępna w lokalu AKUKUU oraz na Stronie internetowej.
 5. Regulamin AKUKUU – Regulamin akukuu CENTRUM ZABAW®, którego treść jest dostępna w lokalu AKUKUU oraz na stronie internetowej.
 6. Karnet – karta wydawana w Centrum Zabaw z nadanym unikatowym numerem, uprawniająca przez okres 30 dni od daty zakupu do nieograniczonego w zakresie ilości wejść i czasu korzystania z usług świadczonych w AKUKUU. Karnet uprawnia do korzystania z usług Centrum Zabaw przez jedno dziecko, którego imię i nazwisko zostało przypisane do danej karty i zapisane w systemie informatycznym. Karnet uprawnia do korzystania z usług AKUKUU świadczonych w lokalu, w którym został zakupiony.
 7. Strona internetowa – strona www.akukuu.pl.

 

§2

Karnet

 1. Korzystanie z usług Centrum Zabaw jest odpłatne. Opłaty za korzystanie z usług Centrum Zabaw są pobierane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu AKUKUU, a także cennikiem obowiązującym w lokalach Centrum Zabaw.
 2. Klient i jego dziecko może korzystać z usług Centrum Zabaw uiszczając opłatę za wejście jednorazowe lub wejście całodniowe, których zasady opłacania zostały określone w § 1 Regulaminu AKUKUU lub nabywając Karnet, uprawniający do korzystania z usług w lokalu AKUKUU, w którym został nabyty, w zakresie nieograniczonym pod względem ilości wejść oraz limitu czasu przez okres obowiązywania karnetu.
 3. Karnet może zostać nabyty w kasie lokalu Centrum Zabaw. Karnet należy opłacić z góry. Warunkiem nabycia Karnetu jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zakupu Karnetu.
 4. Szczegółową cenę Karnetu określa cennik dostępny w AKUKUU oraz na stronie internetowej.
 5. Wydanie Karnetu podlega jednorazowej opłacie 10 zł brutto.
 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub utraty Karnetu Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Centrum Zabaw, w celu zablokowania poprzedniego Karnetu. Klientowi wydawany jest kolejny Karnet po wniesieniu opłaty w kwocie 10 zł brutto. Karnet wydany w sposób określony w zdaniu poprzednim jest kontynuacją zgubionego, uszkodzonego, zniszczonego, skradzionego lub utraconego Karnetu i obowiązuje od chwili ważności zgubionego karnetu.
 7. Termin ważności karnetu nie może zostać przesunięty ani zawieszony lub przerwany. Po upływie terminu ważności karnetu Klient może nabyć kolejny Karnet.

 

§3

Warunki korzystania z usług

 1. Dziecko Klienta, który nabył karnet może skorzystać z usług świadczonych w lokalu AKUKUU, w którym zakupiono Karnet, po okazaniu aktywnego Karnetu przy wejściu do Centrum Zabaw,.
 2. Obsługa AKUKUU jest uprawniona do weryfikacji danych dziecka oraz Klienta, a także osoby pod której opieką pozostaje dziecko. W celu weryfikacji osoby wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu na prośbę obsługi Centrum Zabaw.
 3. W przypadku użycia Karnetu przez osobę nieuprawnioną, to jest w przypadku próby wejścia do Centrum Zabaw przez inne dziecko niż dziecko, do którego przypisany jest Karnet, Obsługa Centrum Zabaw jest uprawniona do zabrania Karnetu. W takim przypadku wejście do AKUKUU jest możliwe w inny sposób określony w Regulaminie AKUKUU.

 

§4

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Karnet uprawnia do wejścia na teren lokalu AKUKUU, w którym Karnet został zakupiony, przez jedno dziecko, którego imię i nazwisko przypisano do karnetu. Karnet nie może zostać przepisany lub przekazany innemu dziecku.
 2. Karnet uprawnia do wejścia do Centrum Zabaw, w ramach wejść indywidualnych. Nie jest możliwe skorzystanie z karnetu w związku z organizacją urodzin dziecka w AKUKUU.
 3. Karnet uprawnia do korzystania z wszelkich sprzętów i infrastruktury AKUKUU, wszelkich Sal zabaw i wyposażenia znajdującego się w Centrum Zabaw z wyłączeniem gier i atrakcji dodatkowo płatnych takich jak przykładowo: fotokabiny, maszyny do gier dodatkowo płatnych, toru gokartowego, nabycia produktów spożywczych w strefie gastronomicznej Centrum Zabaw i innych dodatkowych atrakcji.
 4. Z usług AKUKUU można korzystać w godzinach otwarcia danego Centrum Zabaw, podanych na stronie internetowej oraz w placówce Centrum Zabaw.
 5. Centrum Zabaw jest zamknięte w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu AKUKUU w niektóre z tych dni. Centrum Zabaw może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których AKUKUU było zamknięte zgodnie z niniejszym zapisem.
 6. AKUKUU może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 7. W sytuacji, gdy zamknięcie AKUKUU jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach AKUKUU w miejscu ogólnodostępnym oraz na Stronie internetowej lub na profilu AKUKUU na portalu facebook’u. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia AKUKUU wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 8. Z pomieszczeń i urządzeń AKUKUU dziecko Klienta oraz Klient powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie AKUKUU jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w AKUKUU lub podawanych ustnie przez personel Centrum Zabaw.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w wysokości 3.110.000,00 złotych. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, składaniem reklamacji, skarg lub wniosków i dostępnych sposobach rozstrzygania sporów z konsumentami bądź zmianą postanowień niniejszego Regulaminu a także w innych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie postanowienia Regulamin akukuu CENTRUM ZABAW®.
 3. Regulamin akukuu CENTRUM ZABAW stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi załącznik do karty zakupu Karnetu wypełnianej przez Klienta podczas pierwszego nabycia Karnetu.
 2. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówki AKUKUU mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia AKUKUU. Administratorem systemu monitoringu jest Właściciel – Platinium Welllness sp. z o.o. w Krakowie KRS: 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796.
 3. Na żądanie Klienta faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za Karnet.