powrót

REGULAMIN akukuu CENTRUM ZABAW®

(obowiązujący od dnia 24 maja 2018 roku)

 

akukuu CENTRUM ZABAW®  - to miejsce zabaw (dalej zwane także: „AKUKUU” lub „Centrum Zabaw”), z którego korzystać mogą dzieci w wieku do 12 roku życia.
Właścicielem akukuu CENTRUM ZABAW® jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w wysokości 3.110.000,00 (dalej zwana: „Właścicielem”).

 

§1

 1. akukuu CENTRUM ZABAW® jest przestrzenią, w której znajduje się bufet, sala urodzinowa, sale zabaw, urządzenia sanitarne, szatnie, do którego wstęp mają dzieci znajdujące się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 2. Sala zabaw – część akukuu CENTRUM ZABAW® przeznaczona do korzystania przez dzieci, w której znajdują się urządzenia, konstrukcje zabawowe, baseny z piłeczkami, maty, przyrządy, zabawki lub inne atrakcje przeznaczone dla dzieci. Wstęp na Salę zabaw maja także rodzice oraz pełnoletni opiekunowie dzieci w celu sprawowania opieki i nadzoru.

 

§2

 1. Korzystanie z usług świadczonych w AKUKUU przez dzieci jest płatne. Ceny naliczane są według przyjętego cennika tj.:
  1. opłata za pierwszą godzinę oraz dopłata za każde kolejne rozpoczęte 5 minut;
  2. opłata jednorazowa za wejście całodniowe, od momentu zakupienia biletu do zamknięcia lokalu AKUKUU w danym dniu. Opłata za wejście całodniowe obejmuje jedno wejście. W przypadku opuszczenia AKUKUU Centrum Zabaw przed jego zamknięciem w danym dniu bilet całodniowy zostaje anulowany a ponowne wejście na teren AKUKUU podlega kolejnej opłacie zgodnie z cennikiem;
  3. opłata z tytułu kupna miesięcznego karnetu „AKUKUU” zgodnie z Regulaminem karnetów akukuu CENTRUM ZABAW®
 2. Opłata za pierwszą godzinę lub opłata jednorazowa całodniowa uiszczane są z góry, przy wejściu do AKUKUU, a dopłata za każde kolejne rozpoczęte 5 minut uiszczana jest z dołu przy wyjściu.
 3. Szczegółowy koszt korzystania z Centrum Zabaw określa cennik.

 

§3

 1. Świadczenie usług przez Centrum Zabaw polega w szczególności na udostępnianiu do korzystania przez dzieci lub rodziców z infrastruktury Centrum Zabaw, m.in. konstrukcji zabawowych, sal urodzinowych.
 2. Dzieci mogą wejść oraz wyjść z terenu AKUKUU tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 3. Dzieci do 6. roku życia mogą przebywać w akukuu CENTRUM ZABAW® wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 4. Rodzic lub pełnoletni opiekun mogą pozostawić bez opieki dziecko, które ukończyło 6 rok życia w Centrum Zabaw na maksymalny czas do 2 godzin. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodzica, pełnoletniego opiekuna lub inną osobę wskazaną w formularzu pozostawienia dziecka. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek pozostawania na terenie budynku, w którym znajduje się Centrum Zabaw przez cały czas pozostawienia dziecka.
 5. Przed pozostawieniem dziecka bez opieki oraz przy odbiorze dziecka rodzic lub opiekun dziecka zobowiązany jest do złożenia pracownikowi AKUKUU wypełnionego formularza pozostawienia lub odbioru dziecka dostępnego w recepcji AKUKUU.
 6. Pracownicy Centrum Zabaw mogą poprosić o okazanie dowodu tożsamości rodzica lub opiekuna dziecka w przypadku pozostawienia bez opieki lub odbierania dziecka z Centrum Zabaw.
 7. Jeśli rodzic lub opiekun nie wyraża zgody na korzystanie przez dziecko z określonego wyposażenia znajdującego się na terenie AKUKUU, dziecko nie może pozostać w Centrum Zabaw, bez opieki rodzica lub opiekuna, na podstawie ust. 4.
 8. Pracownik AKUKUU może odmówić pozostawienia dziecka powyżej 6. roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna zgodnie z ust. 4 powyżej z uwagi na jego stan zdrowia.
 9. W przypadku pozostawienia dziecka bez wypełnienia formularza pozostawienia dziecka, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub w przypadku przekroczenia czasu zdeklarowanego w oświadczeniu na jaki pozostawiono dziecko, pracownik Centrum Zabaw może skorzystać ze środków przewidzianych przepisami prawa w celu zapewnienia dziecku opieki.

 

§4

 1. Przy wejściu na teren AKUKUU dziecko otrzymuje transponder, który jest zobowiązany do noszenia na ręce przez cały czas przebywania w Centrum Zabaw.
 2. W bufecie AKUKUU można dokonać zakupu przy użyciu transpondera. Cena zakupu dokonanego przy pomocy transpondera zostanie uiszczona przy wyjściu z Centrum Zabaw.
 3. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera lub poruszanie się z nim poza Centrum Zabaw rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka zapłaci karę pieniężną w kwocie 50 złotych, płatną przy wyjściu.

 

§5

 1. Dzieci oraz pełnoletni opiekunowie lub rodzice mogą przebywać na terenie Centrum Zabaw wyłącznie w czystych skarpetkach lub rajstopach (bez jakiegokolwiek obuwia niezależnie od pory roku), są oni również zobowiązani do pozostawienia obuwia, w którym przybyli do Centrum Zabaw w przeznaczonych do tego szafkach bezpośrednio po wejściu na teren AKUKUU.
 2. Buty (w tym buty zamienne) należy pozostawić w przeznaczonych do tego zamykanych szafkach. Odzież wierzchnią można przechowywać w szafkach zamykanych lub depozytowych albo powiesić na wieszakach. W lokalach AKUKUU niewyposażonych w zamykane szafki, odzież wierzchnią lub obuwie można przechowywać w szafkach depozytowych, do których kluczyk można otrzymać od pracownika akukuu CENTRUM ZABAW®. Szafki zamykane oraz szafki depozytowe nie są sejfem i nie są wyposażone w system antywłamaniowy. Rekomenduje się sprawowanie osobistego nadzoru nad rzeczami znacznej wartości, w szczególności sprzętu elektronicznego, gotówki. 
 3. W przypadku, gdy rodzic lub pełnoletni opiekun nie wyposaży dziecka w skarpetki, zobligowany jest do ich zakupu w recepcji Centrum Zabaw.
 4. W lokalu AKUKUU wyposażonym w szafki depozytowe, kluczyk do szafek wydaje pracownik na recepcji w danym lokalu AKUKUU, po uprzednim uiszczeniu kaucji w wysokości 10 złotych brutto, w formie gotówki. Kluczyk do szafki winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Centrum Zabaw. Wpłacona kaucja, o której mowa w niniejszym ustępie, zostanie zwrócona przy opuszczaniu lokalu AKUKUU i w momencie zwrotu kluczyka do szafki.

 

§6

 1. Korzystać z urządzeń, sprzętów, konstrukcji zabawowych i atrakcji znajdujących się w lokalu AKUKUU mogą dzieci do 12 roku życia. Regulaminy korzystania z poszczególnych urządzeń, sprzętów, stref i atrakcji AKUKUU mogą wprowadzać inne granice wiekowe, wagowe lub wzrostowe.
 2. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów, konstrukcji zabawowych lub atrakcji AKUKUU rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka zobowiązany jest pouczyć dziecko o sposobie korzystania z nich.
 3. Rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka korzystającego z urządzeń, sprzętów i atrakcji w AKUKUU zobowiązany jest dopilnować aby wszelkie zabawki oraz sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie Centrum Zabaw i stanowiące jego własność pozostał na jego terenie.
 4. Zabrania się wchodzenia na konstrukcje zabawowe rodzicom lub opiekunom dzieci, z wyjątkiem sytuacji gdy dziecko potrzebuje pomocy lub wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia dziecka.
 5. Dziecko może korzystać z urządzeń, konstrukcji zabawowych lub innych atrakcji Centrum Zabaw, dostosowanych do jego rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia oraz ewentualnych ograniczeń fizycznych lub psychicznych pozwalających na bezpieczne korzystanie z nich przez dziecko.
 6. Rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka korzystającego z usług AKUKUU zobowiązany jest dopilnować aby dziecko przed rozpoczęciem korzystania z konstrukcji zabawowych, urządzeń lub atrakcji Centrum Zabaw opróżniło zawartość kieszeni, jak również zdjęło okulary, pierścionki, kolczyki, zegarki oraz/ lub inne ostre i niebezpieczne elementy, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka lub innych dzieci podczas zabawy.
 7. Konstrukcie znajdujące się na terenie Centrum Zabaw nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

§7

 1. Rodzice i pełnoletni opiekunowie sprawują opiekę i nadzór nad swoim dzieckiem podczas korzystania z usług świadczonych przez  akukuu CENTRUM ZABAW®
 2. W przypadku organizowania w AKUKUU przyjęć urodzinowych Obowiązuje dodatkowy regulamin – Regulamin imprez urodzinowych.
 3. Pracownicy Centrum Zabaw sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z urządzeń i atrakcji dostępnych w AKUKUU.

 

§8

 1. Na terenie AKUKUU w szczególności zabrania się:
  1. popychania innych dzieci,
  2. stwarzania niebezpieczeństwa swoim działaniem lub zaniechaniem,
  3. wnoszenia jedzenia oraz napojów na teren AKUKUU, z wyłączeniem sytuacji określonych w Regulamin imprez urodzinowych akukuu CENTRUM ZABAW®,
  4. żucia gumy,
  5. zabaw, biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej w tym w szczególności korzystania z urządzeń, mat, basenu z piłeczkami, trampolin czy wchodzenia na konstrukcje obiektu,
  6. wynoszenia zabawek oraz innych przedmiotów należących do AKUKUU,
  7. wnoszenia zabawek z zewnątrz,
  8. wspinania się po zewnętrznych konstrukcjach zabawowych,
  9. skakania ze zjeżdżali do basenu z piłeczkami,
  10. wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,
  11. wchodzenia na obszary, które zostały wyłączone z obszaru zabaw,
  12. niszczenia konstrukcji zabawowej, zabawek, elementów wystroju oraz innych elementów, które znajdują się na terenie AKUKUU,
  13. korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, oznakowaniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników AKUKUU lub zasadami korzystania z tych urządzeń i wyposażenia,
  14. wprowadzania zwierząt.
 2. Właściciel akukuu CENTRUM ZABAW® lub jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez nich skutki spożywania artykułów przyniesionych z zewnątrz, w szczególności za produkty spożywcze, przyniesione z zewnątrz na podstawie Regulaminu imprez urodzinowych.
 3. Spożywanie produktów spożywczych zakupionych w AKUKUU lub przyniesionych z zewnątrz zgodnie z Regulaminem imprez urodzinowych, jest dozwolone wyłącznie przy stolikach lub innych miejscach do tego przeznaczonych.
 4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez dziecko albo jego rodzica lub osobę sprawującą nad nim opiekę postanowień niniejszego Regulaminu lub  Regulaminu karnetu AKUKUU lub Regulaminu Imprez Urodzinowych w akukuu CENTRUM ZABAW®, Właściciel może wypowiedzieć umowę na podstawie której świadczy usługi wobec danej osoby, ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez Właściciela postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu karnetu AKUKUU lub Regulaminu Imprez Urodzinowych w akukuu CENTRUM ZABAW®, rodzic lub osoba sprawująca nad dzieckiem opiekę może wypowiedzieć umowę w oparciu, o którą świadczone są usługi w akukuu CENTRUM ZABAW® ze skutkiem natychmiastowym.

 

§9

 1. Na terenie AKUKUU obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających. Pracownik Centrum Zabaw AKUKUU może odmówić wstępu lub wyprosić z terenu AKUKUU osobę, która według jego uzasadnionego podejrzenia pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo zachowującą się agresywnie. W takim przypadku pracownik AKUKUU może także skorzystać ze środków przewidzianych przez prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Zabaw.
 2. Pracownicy AKUKUU mogą odmówić wstępu kolejnego dziecka na teren AKUKUU, w sytuacji gdy liczba osób przebywających na terenie Centrum Zabaw przekroczy dopuszczalną liczbę osób, ustaloną zgodnie z przepisami prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 3. W trosce o zdrowie wszystkich osób korzystających z AKUKUU zabrania się przebywania w Centrum Zabaw dzieci i rodziców lub pełnoprawnych opiekunów będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych lub bakteryjnych. Osoby takie mogą zostać niewpuszczone na teren Centrum Zabaw.

 

§10

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka uprawnionego do korzystania z Centrum Zabaw jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Osobowych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@akukuu.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka uprawnionego do korzystania z Centrum Zabaw, podane Administratorowi, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz (ii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po wygaśnięciu umowy.
 4. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka uprawnionego do korzystania z Centrum Zabaw, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 5. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pan/Pani użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Panu/Pani Newslettera.   
 6. W przypadku pozostawienia dziecka w Centrum Zabaw, konieczne jest wypełnienie formularza pozostawienia dziecka, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu. Podane w formularzu dane osobowe, w tym dane osobowe dziecka, będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z pozostawieniem dziecka w Centrum Zabaw i koniecznością zapewnienia jego bezpieczeństwa.
 7. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
 8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 9. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka uprawnionego do korzystania z Centrum Zabaw będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych, a w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie marketingu usług Administratora – do czasu wycofania zgody.
 10. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka uprawnionego do korzystania z Centrum Zabaw, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z  Inspektorem Danych Osobowych: iod@akukuu.pl albo wiadomość skierowaną na adres reklamacje@akukuu.pl bądź w drodze korespondencji listownej skierowanej na wskazany powyżej adres Administratora.
 11. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usług świadczonych przez Administratora (nie dotyczy danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 powyżej).
 12. Centrum Zabaw dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowane za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Centrum Zabaw w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Spółka powzięła wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Centrum Zabaw jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§11

 1. Rodzic lub opiekun wpuszczający dziecko na teren AKUKUU mają obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, który znajduje się na stronie www.akukuu.pl oraz w recepcji każdej placówki Centrum Zabaw.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów, którzy korzystają z jednorazowych wejść do akukuu CENTRUM ZABAW®, poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej a w przypadku Klientów, którzy posiadają aktywny Karnet AKUKUU lub Klientów, którzy dokonali Rezerwacji przyjęcia w akukuu CENTRUM ZABAW®, poprzez przesłanie tej informacji drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rezerwacji przyjęcia lub przy zakupie Karnetu. W takim przypadku Klienci, którzy zakupili karnet do akukuu CENTRUM ZABAW® albo dokonali Rezerwacji przyjęcia w akukuu CENTRUM ZABAW®, mają prawo do rezygnacji z Karnetu lub odwołania Rezerwacji, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu – w przypadku klientów, którzy posiadają aktywny Karnet lub w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu bądź cennika – w przypadku Klientów, którzy zarezerwowali przyjęcie. W razie nie skorzystania z prawa rezygnacji z Karnetu lub odwołania Rezerwacji, uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie lub cenniku.
 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do świadczonych usług w placówkach akukuu CENTRUM ZABAW® i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w formie pisemnej i pozostawione u managera w lokalu Centrum Zabaw bądź poprzez przesłanie listem na adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem "Reklamacja AKUKUU" oraz wskazaniem placówki akukuu CENTRUM ZABAW® której dotyczy, albo w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na adres: reklamacje@akukuu.pl. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w terminie do 30 dni w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach akukuu CENTRUM ZABAW® poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub adres do doręczeń.
 4. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 2. skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 3. zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Właściciel akukuu Centrum Zabaw® informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę, co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporów_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, znajdują odpowiednie zastosowanie do Regulaminu Imprez Urodzinowych w akukuu CENTRUM ZABAW® oraz Regulaminu karnetów AKUKUU obowiązujących w akukuu CENTRUM ZABAW®, w zakresie w jakim regulaminy te nie stanowią inaczej.